Ładowanie...
Zadzwoń: +48 61 662 34 00

Polityka prywatności

Podmioty z grupy PMT przykładają dużą wagę do ochrony i poszanowania prywatności. Niniejsza polityka prywatności informuje, jak przetwarzamy dane osobowe.

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem który decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych jest podmiot lub podmioty z grupy PMT, z którym/i współpracujesz lub w którym/ch ubiegasz się o zatrudnienie.

 

W odniesieniu do użytkowników stron internetowych administratorem danych osobowych jest PMT Trade Matuszewski Sp.k.

 

Podmiot grupy PMT oznacza:

PMT Trade Matuszewski Sp. k. z siedzibą przy ul. Ptasiej 10, 60-319 Poznań

PMT Logistics Buczyk Sp.k. z siedzibą przy ul. Ptasiej 10, 60-319 Poznań

PMT Software Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą przy ul. Ptasiej 10, 60-319 Poznań

PMT HR Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą przy ul. Ptasiej 10, 60-319 Poznań

PMT Services Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą przy ul. Ptasiej 10, 60-319 Poznań

 

Jak możesz się z nami skontaktować

Możesz kontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych, w tym również w związku z wniesieniem sprzeciwu wobec przetwarzania  Twoich danych osobowych oraz z wykonywaniem innych przysługujących Tobie praw, pod adresem e-mail: rodo@pmt.com.pl lub listownie na adres: ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań z dopiskiem „dane osobowe”.

PMT HR Sp. z o.o. Sp. K. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: rodo@pmt.com.pl

PMT Services Sp. z o.o. Sp. K. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: rodo@pmt.com.pl

 

Pojęcia używane w niniejszej polityce prywatności

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Administrator – oznacza w zależności od kontekstu podmiot z grupy PMT

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Nas – oznacza w zależności od kontekstu daną spółkę z grupy PMT

Ty, Twoje – osoba, której dane przetwarzane są przez podmiot z grupy PMT, klient, użytkownik stron internetowych, pracownik, współpracownik lub osoba ubiegająca się o zatrudnienie.

 

Pozyskanie danych, cel i podstawy prawne ich przetwarzania

 

Klient lub reprezentant klienta, osoba wyznaczona do realizacji umowy

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od Ciebie w procesie zmierzającym do zawarcia umowy. Jeśli jesteś osobą wskazaną do realizacji umowy podpisanej z nami wówczas źródłem pozyskania Twoich danych (służbowych danych kontaktowych) są strony umowy lub osoby przez nie upoważnione do ich przekazania w celu realizacji tej umowy.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

 • zawarcie i wykonanie umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO
 • utrzymywanie relacji handlowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dbanie o jakość współpracy ze stronami zainteresowanymi
 • rejestracja korespondencji i udzielanie odpowiedzi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest odpowiadanie na zapytania oraz dbanie o jakość współpracy ze stronami zainteresowanymi
 • rozpatrywanie reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z zawartą umową
 • wywiązywanie się z obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • ściąganie należności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest utrzymanie płynności finansowej
 • dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest obrona interesów Spółki
 • doskonalenie wewnętrznego systemu zarządzania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zarządzanie Spółką
 • prowadzenie analiz i statystyk na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zarządzanie Spółką
 • prowadzenie marketingu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim informowanie o usługach oraz dążenie do sprzedaży usług
 • pozyskiwanie, publikacja i rozpowszechnianie referencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • archiwizacja danych i dokumentów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zarządzanie Spółką Twoje dane osobowe (służbowe dane kontaktowe) mogą być ujawniane osobom trzecim zaangażowanym w realizację umowy.

 

Potencjalny klient

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od Ciebie w trakcie spotkania lub wysłania do nas zapytania ofertowego. Źródłem pozyskania Twoich danych, w przypadku gdy nie otrzymaliśmy ich od Ciebie jest  strona internetowa firmy, social media lub kontakt przekazany przez innego klienta.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

 • inicjowanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadnionego interesu Administratora jakim jest tworzenie bazy kontaktów w związku z prowadzoną działalnością
 • przygotowanie i przedstawienie oferty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO ponieważ jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy
 • dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest obrona interesów Spółki
 • doskonalenie wewnętrznego systemu zarządzania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zarządzanie Spółką
 • prowadzenie analiz i statystyk, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zarządzanie Spółką
 • archiwizacja danych i dokumentów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zarządzanie Spółką

 

Dostawca lub reprezentant dostawcy

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od Ciebie w procesie zmierzającym do realizacji zamówienia/ dostawy. Jeśli jesteś osobą wskazaną przez swojego pracodawcę do realizacji dostawy z nami wówczas źródłem pozyskania Twoich danych (służbowych danych kontaktowych) jest Twój pracodawca lub osoby przez nie upoważnione do ich przekazania w celu realizacji zamówienia/ dostawy.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

 • zawarcie i wykonanie umowy/ realizacja zlecenia/ dostawy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO
 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji handlowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dbanie o jakość współpracy
 • składanie reklamacji, zapytań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • udzielanie dostępu do informacji, obiektów i infrastruktury technicznej, na podstawie art.6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zabezpieczenie mienia Spółki
 • wywiązywanie się z obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • prowadzenie analiz i statystyk, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zarządzanie Spółką
 • dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest obrona interesów Spółki
 • archiwizacja danych i dokumentów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zarządzanie SpółkąTwoje dane osobowe (służbowe dane kontaktowe) mogą być ujawniane osobom trzecim zaangażowanym w realizację umowy.

 

Kandydat ubiegający się o zatrudnienie w podmiocie z grupy PMT

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od Ciebie w procesie rekrutacji lub wysłania przez Ciebie aplikacji poprzez formularz online udostępniony na stronie www.pmt.com.pl

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

 • nawiązanie kontaktu w związku z prowadzoną rekrutacją, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • weryfikacja umiejętności i kompetencji kandydata, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest wybór najlepszego kandydata
 • wybór kandydata do pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku gdy zatrudnienie będzie na podstawie umowy cywilnoprawnej lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO gdy zatrudnienie będzie na podstawie umowy o pracę
 • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest obrona interesów Spółki.

 

Pracownik lub współpracownik podmiotu z grupy PMT

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od Ciebie w procesie zmierzającym do zawarcia umowy oraz w następstwie jej zawarcia i realizacji.

Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

 • zawarcie i wykonanie umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • realizacja zobowiązań pracodawcy wynikających ze stosunku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • realizacja obowiązków prawnych przez pracodawcę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c art. 9 ust. 2 lit. b, h RODO
 • wykonywanie przepisów bhp, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • zapewnienie dostępu do świadczeń dodatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • zarządzanie zasobami ludzkimi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • dostęp do informacji, obiektu oraz infrastruktury technicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zabezpieczenie mienia Spółki
 • nadzór nad powierzonym mieniem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO
 • zapewnienie organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych narzędzi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski, żądania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • zawarcie i realizacja umów z kontrahentami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zarządzanie Spółką
 • doskonalenie systemu zarzadzania oraz jakości świadczonych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zarządzanie Spółką
 • dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest obrona interesów Spółki
 • publikacja wizerunku i/lub referencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO
 • archiwizacja danych i dokumentów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zarządzanie Spółką.

 

Osoba korespondująca (e-mail, poczta tradycyjna, kontakt telefoniczny)

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od Ciebie w skutek wysłania do nas korespondencji pocztą elektroniczną lub tradycyjną lub kontaktu telefonicznego.

Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

 • komunikacja i udzielenia odpowiedzi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dbanie o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stornami zainteresowanymi
 • dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest obrona interesów Spółki

 

Osoba wnosząca żądanie realizacji praw

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od Ciebie w skutek wniesienia żądania realizacji praw Tobie przysługujących.

Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

 • udzielenie Tobie odpowiedzi na złożone żądanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest obrona interesów Spółki

 

Osoba korespondująca – formularz kontaktowy

Twoje dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przez nas przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i obsługi zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli uzasadnionego interesu Administratora, w zakresie danych nieobligatoryjnych będą one przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli dobrowolnie wyrażonej przez Ciebie zgody, która może być w każdym czasie odwołana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeżeli przy wysyłaniu do nas formularza kontaktowego wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o naszej ofercie drogą e-mail, będziemy przetwarzać Twoje dane w ramach wysyłki oferty. Ponadto jeżeli wyraziłeś zgodę na kontakt telefonicznych w celach marketingowych będziemy wykorzystywać Twój numer telefonu w celu nawiązania kontaktu z Tobą i przedstawienia naszej oferty. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tych przypadkach jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda, która może być w każdym czasie odwołana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

Użytkownik naszych profili na portalach społecznościowych

W związku z prowadzeniem przez nas profili na portalach i społecznościowych (Facebook, Linked in, Instagram )Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

 • umożliwienie aktywności na profilu
 • promowanie naszych usług
 • badanie i analizowanie aktywności

na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest promowanie i doskonalenie swoich usług.

 

Użytkownik stron internetowych

W związku z prowadzeniem stron internetowych Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

 • optymalizacji działania stron internetowych
 • badanie i analizowanie aktywności na stronie www
 • monitorowania ruchu oraz zapewnienia prawidłowego działania stron internetowych
 • poprawy komfortu korzystania ze stron internetowych
 • zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze stron internetowych

na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest promowanie i doskonalenie swoich usług.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe w związku z realizacją łączących nas umów będą przez nas przetwarzane przez czas obowiązywania tych umów, a następnie przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych na nas ciążących określonych w przepisach prawnych.

Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów będą przetwarzane do czasu istnienia celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody będą przez nas przetwarzane do czasu jej wycofania.

Twoje dane osobowe przekazane nam poprzez formularz aplikacyjny udostępniony na stronie internetowej będą przez nas przetwarzane nie dłużej niż 2 lata od zakończenia roku, w którym wysłałeś/ wysłałaś nam swoją aplikację.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być wyłącznie zaufane podmioty wspierające nas w realizacji naszych usług i w granicach prawa powszechnie obowiązującego, podmiotom gwarantującym bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Mogą to być podmioty z grupy PMT, a także inne podmioty świadczące usługi IT, księgowe, kadrowe, doradcze, prawne, pocztowe i kurierskie, a także inni kontrahenci którzy świadczą usługi na rzecz Administratora.

Administrator zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Jednak w związku z podejmowaniem współpracy z międzynarodowymi dostawcami może wystąpić sytuacja, iż  Twoje dane zostaną przekazane do państw trzecich (poza obszar EOG).

W takim przypadku Administrator zapewni wysoki poziom ochrony danych poprzez zastosowanie odpowiednich środków wynikających z przepisów prawa takich jak transfer do kraju, który na podstawie decyzji Komisji Europejskiej został uznany za zapewniający wysoki poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG, skorzystanie z wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. W przypadku transferu danych poza obszar EOG masz prawo do uzyskania kopii zastosowanych zabezpieczeń.

 

Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne do nawiązania współpracy, otrzymania odpowiedzi na skierowane zapytanie, aplikację, zapoznania się z treścią  profilu na portalach społecznościowych, stron www.

 

Prawa przysługujące podmiotom danych

Informujemy, iż przysługuje Tobie prawo żądania od Administratora:

 1. Dostępu do danych osobowych.
 2. Sprostowania danych osobowych.
 3. Usunięcia danych osobowych.
 4. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Przeniesienia danych osobowych.
 6. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych (gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych).
 7. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy przypadków, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

 

W celu realizacji przysługujących praw prosimy o przesłanie żądania na adres: rodo@pmt.com.pl

Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pliki cookies

Strona www nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, bądź innym urządzeniu Użytkownika przeznaczone są do ułatwienia korzystania ze strony www. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony www pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest PMT Trade Matuszewski Sp. k.  Pliki cookies mogą być również odczytywane przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Spółka (Facebook, Google, Linked in, Instagram).

Nasza strona www wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika. Innymi słowy stosowane przez serwis pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera, telefonu, tableta lub innego urządzenia Użytkownika w czasie kolejnej wizyty na stronie www i mają jedynie ułatwiać korzystanie z niej.

W ramach strony www stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe (persistent cookies) – są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 • niezbędne pliki cookies – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych na stronie www, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony www. Mogą służyć do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykrywanie nadużyć w zakresie uwierzytelniania. Te pliki cookie są absolutnie niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem naszych witryn internetowych.
 • wydajności i funkcjonalności – te pliki cookies służą do poprawy wydajności i funkcjonalności naszych witryn internetowych, ale nie są niezbędne do ich używania. Jednak bez tych plików cookie niektóre funkcje mogą stać się niedostępne.
 • związane z analizą i dostosowywaniem – te pliki cookies zbierają informacje, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób używane są nasze witryny internetowe lub jak skuteczne są nasze kampanie marketingowe, lub aby pomóc nam dostosować nasze witryny internetowe dla Ciebie.
 • reklamowe pliki cookies – te pliki cookies służą do dostosowywania komunikatów reklamowych do Ciebie. Pełnią one takie funkcje, jak zapobieganie ciągłemu pojawianiu się tej samej reklamy, zapewnianie prawidłowego wyświetlania reklam reklamodawcom, a w niektórych przypadkach wybieranie reklam opartych na zainteresowaniach.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy strony www mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony www. Szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej.

PMT Trade Matuszewski Sp. k.  informuje, iż wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie internetowym.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony www mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem strony www partnerów.

 

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności przez odpowiednią jej modyfikację. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowych zasad bezpieczeństwa i prywatności podmiotów danych.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 05 października 2021r.